การใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ เพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารให้กลิ่นรสสำหรับผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋อง