โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ

Publish Year International Journal 4
2010 inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exDararutana, P, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dielectric Property of Barium-Based Glasses Fabricated Using Thailand Resource", INTEGRATED FERROELECTRICS, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 59-63
2009 exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exดร. นรินทร์ สีริกุลรัตน์, exนางสาวมนฤดี ถาวรมงคลกิจ, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Raman Spectroscopic Investigation on High Refractive Index Glasses Prepared from Local Quartz Sand.", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, ปีที่ 73A, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2009, หน้า 440-442
2009 exP. Dararutana, exJ. Dutchaneephet, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exN. Sirikulrat, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Bi2O3 content on optical and radiation shielding properties of (Na2O, K2O)-SiO2–CaO-Al2O3–B2O3 glass system", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, ปีที่ 3, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 525-527
2009 exDararutana, P, exDutchaneephet, J, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exSirikulrat, N, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Bi2O3 content on properties of (Na2O, K2O)-SiO2-CaO-Al2O3-B2O3 glass system", MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS , ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 361-363
Publish Year International Conference 1
2008 exDararutana, P, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exSirikulrat, N, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physical and Optical Properties of Nd3+ in Barium-Bearing Glass Prepared from Local Raw Materials. ", The 1st International Conference on Rare Earths: Advanced in Synthesis, Studies and Applications, 21 - 26 กันยายน 2008, สาธารณรัฐโปแลนด์