การศึกษาชนิด และการแพร่กระจายของหมึกสายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exChaiyut Kaewchaichalearnkit, "FIRST RECORDED CAPTURE OF A MIMIC OCTOPUS (THAUMOCTOPUS MIMICUS) IN THAILAND", Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 72, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า ---
Publish Year International Conference 1
2012 exSonthaya puinoi , inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Species composition, distribution and some biological characterisrics of commercial octopuses in the upper Gulf of Thailand", The 1st Asian Marine Biology Symposium, 13 - 17 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "สัดส่วนเพศและความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักของหมึกสายเศรษฐกิจ บริเวณอ่าวไทยตอนบน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย