การศึกษาชนิด และการแพร่กระจายของหมึกสายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exChaiyut Kaewchaichalearnkit, "FIRST RECORDED CAPTURE OF A MIMIC OCTOPUS (THAUMOCTOPUS MIMICUS) IN THAILAND", Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 72, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า ---