เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อน ของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, "เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนในค่ายผู้นำเยาวชนกีฬาภาคฤดูร้อน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 17-29