สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

Publish Year International Journal 12
2013 exนฤมล มาแทน, exนิรันดร มาแทน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "Enhanced inhibition of Aspergillus niger on sedge(Lepironia articulata) treated with heat-cured lime oil", Journal of Applied Microbiology, ปีที่ 115, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กรกฎาคม 2013, หน้า 376-381
2013 exละอองศรี ศิริเกษร, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, exWouter G. van Doorn, "Low temperature-induced water-soaking of Dendrobium inflorescences: Relation with phospholipase D activity, thiobarbaturic-acid-staining membrane degradation products, and membrane fatty acid composition", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 80, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - กรกฎาคม 2013, หน้า 47-55
2013 exอภิญญา วิสุทธิอมรกุล, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "ROLE OF STIGMATIC FLUID IN OVARY GROWTH AND SENESCENCEOF POLLINATED DENDROBIUM FLOWERS", European Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 43-47
2013 exกาญจนา เหลืองสุวาลัย, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "COMPATIBLE AND INCOMPATIBLE POLLINATION AND THE SENESCENCEAND OVARY GROWTH OF DENDROBIUM FLOWERS", European Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 35-42
2013 exvan Doorn, WG, exKirasak, K, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "Amorphous areas in the cytoplasmof Dendrobium tepal cells:Production through organelle degradationand destruction through macroautophagy?", Autophagy, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 1159-1166
2013 exRatchanee Pattaravayoa, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, exWouter G. van Doorn, "Sucrose feeding of Cut Dendrobium inflorescences promotes bud opening,inhibits abscission of open flowers, and delays tepal senescence", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 7-10
2013 exสุกันยา ชิดตระกูล, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "Modified Atmosphere Reduces Chilling Injury of Mango Fruit duringLow Temperature Storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 992, ฉบับที่ -, มิถุนายน - กรกฎาคม 2013, หน้า 513-519
2012 exนฤมล มาแทน, exนิรัรดร มาแทน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "Effect of heat curing on antifungal activities of anise oil and garlic oil againstAspergillus niger on rubberwood", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 150-157
2012 exSaovalak Phetsirikoon, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, exWouter G. Wouter, "Chilling injury in Dendrobium inflorescences is alleviated by 1-MCP treatment", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 144-153
2012 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, exNarisa Uthaichay, "Effect of 1-MCP on Senescence of Dendrobium Flowers in SimulatedShipment for Export", Acta Horticulturae, ปีที่ 945, ฉบับที่ 1, เมษายน - ธันวาคม 2012, หน้า 375-380
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, exภาณุมาศ โคตรพงษ์, exWouter G. van Doorn, "A white mutant of Malay apple fruit (Syzygium malaccense)lacks transcript expression and activity for the last enzymeof anthocyanin synthesis, and the normal expressionof a MYB transcription factor", Functional Plant Biology, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 75-86
2011 exน.ส.กาญจนา เหลืองสุวาลัย, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, exDr W.G. van Doorn, "Ethylene-regulated hastening of perianth senescence after pollination in Dendrobium flowers is not due to an increase in perianth ethylene production", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2011, หน้า 338-341

แสดงความคิดเห็น

(0)