สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2554)

  • inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

  • inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "ภาวะโลกร้อน: ผลกระทบต่อพืช", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข , ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 203-211
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, exนายภาณุมาศ โคตรพงศ์, "Lack of UFGT Gene in Anthocyanin Biosynthesis during Fruit Growth and Ripening of White Malay Apple (Syzygium malaccense)", Fifth International Workshop on Anthocyanains, 18 กันยายน 2009, Nagoya อื่นๆ ญี่ปุ่น
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "Synergetic effect of MA and 1-MCP on storage life of banana", 28 Postharvest Pacifica Conference 2009, 15 - 19 พฤศจิกายน 2009, Napier อื่นๆ นิวซีแลนด์

แสดงความคิดเห็น

(0)