ผลของการใช้ความสัมพันธ์ของคำศัพท์และ Macrorules ที่มีต่อการจับใจความสำคัญของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing EFL Readers’ Metacognition.", Journal of Education and Practice, ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 64-72
2012 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fostering Main Idea Comprehension among EFL Learners through Cognitive and Metacognitive Strategies", International Journal of Humanities and Social Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2012, หน้า 46-54
2011 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ความสัมพันธ์ของคำศัพท์และ Macrorules ที่มีต่อการจับใจความสำคัญของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ", Reading Improvement, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 71-87
Publish Year International Patent 1
2021 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอ่านภาษาอังกฤษ", นางสุจรรยา วิลาวรรณและภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2021