การซื้อขายหุ้นสามัญของบุคคลวงใน การประกาศข่าวของบริษัท และธรรมาภิบาล

Publish Year International Journal 2
2012 exBudsaratragoon, P, exHillier, D, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Applying developed-country regulation in emerging markets: an analysis of Thai insider trading", ACCOUNTING AND FINANCE, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 1013-1039
2010 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exProf.David Hillier, "Institutional Shareholder Activism and Limited Investor Attention", Review of Behavioral Finance, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2010, หน้า 106-124
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Applying Developed Country Regulation in Emerging Markets: An Analysis of Thai Insider Trading", School of Management Series Seminar, 25 เมษายน 2012, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2011 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exProf.David Hillier, "Insider Trading, Corporate Disclosure and Corporate Governance: Evidence from Thailand", 4th International Accounting & Finance Doctoral Symposium, 19 กรกฎาคม 2011, Salamanca ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 2
2011 exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exProf.David Hillier, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การซื้อขายหุ้นของบุคคลวงใน การเปิดเผยข้อมูล ธรรมาภิบาล หลักฐานจากประเทศไทย", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 11, 20 ตุลาคม 2011, เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exProf.David Hillier, "การซื้อขายหุ้นของบุคคลวงในในประเทศเกิดใหม่ หลักฐานจากประเทศไทย", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งที่ 10, 15 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย