การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exKoike, S., exKobayashi, Y., "Evidence for the possible involvement of Selenomonas ruminantium in rumen fiber digestion", FEMS Microbiology Letters, ปีที่ 325, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 170-179
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, "Newly isolation of a novel group of fibrolytic bacterium Prevotella ruminicola from buffalo rumen", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “International Conference on Biotechnology for Healthy Living” Prince of Songkla University, Trong Campus, Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
2010 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Isolation of a novel fibrolytic bacterium from the buffalo rumen phylogenetically closely related to Clostridium bifermentans", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “International Conference on Biotechnology for Healthy Living”, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2012 exสาธกา อินทะเวียง, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมจิตร ถนอมวงศวัฒนะ, "การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยเยื่อใย กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส ปริมาณจุลินทรีย์ และสภาวะของกระเพาะรูเมนของกระบือปลักที่ ได้รับฟางข้าวกับหญ้าขนสด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักญภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48. (สาขาสัตว์), 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย