การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อโรคในผลิตภัณฑ์กุ้ง

Publish Year International Conference 1
2011 exจิตรา บุญยงค์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exดร.เต็มดวง สมศิริ, exพุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, exศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ, "A study to determine the risk of viral transmission thorugh processed prawn under loboratory conditions", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) , 21 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2011
Publish Year National Conference 1
2011 exจิตรา บุญยงค์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exเต็มดวง สมศิริ, exพุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, exศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ, "การติดเชื้อไวรัส 5 ชนิดในผลิตภัณฑ์กุ้งถอดหัวปอกเปลือกของไทยและการถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปยังกุ้งปกติในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย