ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, "Transforming Bonded Warehouse into Free Zone Warehouse for Business Competitiveness: A Feasibility Study", The 4th International Conference on Business and Economics (ICBE2013), 13 - 15 มิถุนายน 2013, Rekyavik สาธารณรัฐไอซ์แลนด์