โครงการจัดทำแผนที่เชิงเลขในพื้นที่โครงการหลวง 24 แห่ง

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, exศุปกิจ สกลเสาวภาคย์, exบุญเลิศ นิติวัฒนานนท์, exกฤษณ์ มาไพศาลทรัพย์, "การดัดแก้รูปแปลงที่ดิน: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมวิชาการ Geoinfotech 2017 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย