แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2009 exSchreinemachers, Pepijn, exBerger, Thomas, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "The Diffusion of Greenhouse Agriculture in Northern Thailand: Combining Econometrics and Agent-Based Modeling", CANADIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D AGROECONOMIE , ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2009, หน้า 513-536
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, "แผนการผลิตสำหรับความยั่งยืนของระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 93-107
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนของระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย", Upland Program International Conference, 8 มีนาคม 2006