การพัฒนาสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบเกม เรื่องเครื่องดนตรีไทย “ดนตรีไทยเกม”

Publish Year National Conference 1
2018 inนายภาคม บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบเกม เรื่องเครื่องดนตรีไทย "ดนตรีไทยเกม"", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3, 27 เมษายน 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย