ผลกระทบของเศษหญ้าแฝกต่อปริมาณการสูญเสียน้ำและดิน

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, exTawatchai Tingsanchali, "Soil and water conservation on steep slopes by mulching using rice straw and vetiver grass clippings", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 75-79
2013 inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, exChinnarasri, C, "Vetiver grass mulch for prevention of runoff and soil loss", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT, ปีที่ 166, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 144-151
2012 inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, exChinnarasri, C., "Effects of rainfall intensity and slope gradient on the application of vetiver grass mulch in soil and water conservation", International Journal of Sediment Research, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 168-177