การคำนวณปัญหาของกลุ่มอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่ในเครื่องเร่งอนุภาค โดยใช้ทฤษฎีของ Haissinski ในกรณีของ nonextensive thermostatistical

Publish Year International Journal 4
2013 exFrank, T.D., inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGarcia-Ojalvo, J., "ON STRONGLY NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODELS: IMPLICATIONS FOR THE THEORY OF TRANSIENT AND STATIONARY RESPONSES OF MANY-BODY SYSTEMS", Fluctuation and Noise Letters, ปีที่ -, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 1-27
2009 exFrank, TD, inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parametric solution method for self-consistency equations and order parameter equations derived from nonlinear Fokker-Planck equations", PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA, ปีที่ 238, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2009, หน้า 1186-1196
2007 inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extension of Mean Field Theory and General Formof Order Parameter", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 192-197
2007 inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrank, TD, exTang, IM, "On a leveraging effect of weak azimuthal inhomogeneities explaining the nonuniqueness of critical Maier-Saupe order parameters", PHASE TRANSITIONS, ปีที่ 80, ฉบับที่ 9, มกราคม 2007, หน้า 967-980