โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

Publish Year International Conference 2
2013 exนายศักดิ์ชัย รัชตะพงศ์ธร, inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural Analysis of a Composite Wind Turbine Blade", The 17th International Annual Symmpsium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 17), 27 - 29 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2010 inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Manufacturing of a Prototype Blade for Small Wind Turbine", The 1st TSME International Conference on Mechanical Engineering, 20 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exนายเจนวิทย์ คีตสิน, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมที่ติดตั้ง Gurney Flap โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย