การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกเสียงและความต้องการเรียนการออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้การออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 5, 20 ตุลาคม 2011, ภูเก็ต ประเทศไทย