การศึกษาภาวะการพึ่งพาตนเองในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยผ่านการสำรวจทัศนคติและการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย", มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม, 18 สิงหาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย