การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อนของสีต่อการเคลื่อนที่เนื่องจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใยโพลีแลคติกแอซิด