การศึกษาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มีนในกระบวนการผลิตเย็บ