การศึกษาลักษณะการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลและองค์ประกอบทางเคมีของโมเลกุลพอลิเอทธิลีน -1 โอเลฟิน โคพอลิเมอร์ ที่สังเคราะห์ขึ้นจากตัวเร่งปฏิกิริยาซีเกลอร์-แนตตา โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์