การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการควบคุมหนอนกระทู้หอม

Publish Year International Journal 2
2010 exS. Arsirapoj, exC. Sudthonghong, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Acute toxicity of Amaranthus viridis extract on guppies, Poecilia reticulata", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 199-202
2009 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Toxicity of Neem-based Insecticides on Non-target AquaticInvertebrates: A Mini Review", Biopesticide International, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 100-105
Publish Year International Conference 3
2012 exS. PHUCHUM, exS. PHOOTENG, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "COMPARISON OF TOXICITY FROM SOME THAI BOTANICAL PESTICIDES ON SPODOPTERA EXIGUA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)", 64th International Symposium on Crop Protection (64th ISCP), 22 พฤษภาคม 2012
2010 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, exPiyaporn Kerdtham, "EFFECT OF Jatropha gossypifolia SENESCENT LEAVES EXTRACT ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN Spodoptera litura", 3rd Conference on biopesticide, 20 - 22 ตุลาคม 2010, Hisar สาธารณรัฐอินเดีย
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Efficiency of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) against Spodoptera litura(Lepidoptera:Noctuidae) : toxicity and enzme activities", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP) , 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม