การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพด้วยเสียงเพลง

Publish Year National Journal 1
2019 exธิติมา เกตุแก้ว, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของ การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำในคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 175-183