การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริกของเซรามิกส์ CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลแบบใหม่