สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหม