การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหม

Publish Year National Conference 1
2009 exเอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการแยกเแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวเส้นไหม ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย