การศึกษาหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการด้านชลประทานในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

  • ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2553)

  • inดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร, อาจารย์

  • inดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร, อาจารย์, "การวิเคราะห์โครงสร้างและหลักการจัดการแบบมีส่วนร่วมของระบบชลประทานเหมืองฝายในภาคเหนือ", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009), 29 สิงหาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย