ตัววัดเชิงปริมาณของการเป็นอิสระต่อกันของฟังก์ชันเลขคณิต