การเชื่อมโยงความรู้ในโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย