การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชลประทานตามระยะทางเพื่อการใช้ประโยชน์ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์