ปริมาณและองค์ประกอบของโทโคฟีรอลในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมและพันธุ์ลูกผสมทางการค้าของทานตะวัน

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exนางสาวจินตนา จั่นเจิม, "ปริมาณอัลฟาโทโคฟีรอลและน้ำมันในทานตะวัน (Helianthus annuus L.) สายพันธุ์แท้ พันธุ์ผสมเปิด และพันธุ์ลูกผสมการค้า", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 317-325
Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวจินตนา จั่นเจิม, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความดีเด่นของลูกผสม เปอร์เซ็นต์น้ำมัน และปริมาณอัลฟาโทโคฟีรอลในทานตะวันลูกผสม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย