โครงการสำรวจทิศทางและแนวโน้มการลงทุน

Publish Year National Conference 1
2019 exพรทิวา วึบชัยภูมิ , inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจศูนย์ดูแลคนสองวัยในประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 4 - 5 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย