การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัว 5 สายพันธุ์ และศึกษาวิธีการลดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "โอกาสและความท้าทายการส่งออกดอกหน้าวัวของประเทศไทยในอนาคต", Kasetsart Extension Journal, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2011, หน้า 39-45
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวและการเสื่อมสภาพของดอกหน้าวัว 5 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, เมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย