การทำนายสัญญาณการตอบสนองเซ็นเซอร์สำหรับกลิ่นผสมที่ใช้ในจมูกอิเล็กทรอนิกส์

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exH.T. Nagle, "Predicting odor mixture's responses on machine olfaction sensors", Sensors and Actuators, B: Chemical, ปีที่ 155, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2011, หน้า 473-482