การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exPhoompong Boonsaen, inนายปรีชา อินนุรักษ์, "Body Measurements of Male Kamphaengsaen Beef Cattle as Parameters for Estimation of Live Weight", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 428-434
2011 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, "Body Measurements of Male Kamphaengsaen Beef Cattle as Parameters for Estimation of Live Weight", Kasesart Journal (Natural Science), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 428-434
Publish Year National Journal 4
2013 exNann Winn Soe, exPhoompong Boonsaen, exChatchai Chansomboon, exSutisa Majarune, exWisut Maitreejet, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของระดับการเสริมอาหารข้นที่มีระดับโปรตีนแตกต่างกัน ต่อสมรรถภาพการผลิตของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนเพศผู้ที่ได้รับอาหารหยาบ", Agricultural Science Journal, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 35-38
2013 exทักษพร สุภาวิตา, exเสาวลักษณ์ พรหมเมตตา, exสมพร ปุ่นโก๋, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กระถินแห้งและหมักเป็นแหล่งเยื่อใยในอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และต้นทุนการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", Agricultural Science Journal, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 63-66
2011 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, exพีระพงษ์ เหมือนตา, exปัฐวนันท์ พันธุมาตร, "ผลของการเสริมกระถินหมักและระยะเวลาในการตอนต่อสมรรถภาพการผลิต คุณลักษณะซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการขุนโคเนื้อลูกผสมเพศผู้", วิทยาสารกำแพงแสน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 28-39
2011 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exพีรชิต ไชยหาญ, "ผลของรูปร่างลักษณะภายนอก ระดับไขมันในสูตรอาหาร และระยะเวลาในการขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมเพศผู้ตอน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 87-97
Publish Year National Conference 2
2012 inนางวรรณี ชิวปรีชา, exอรรถวุฒิ ปลัดพรหม, exวนัสพงษ์ สิงห์พูล, exปรีชา โชคปมิตต์กุล, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกระถินต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากซากและต้นทุนการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนเพศผู้ตอน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภูมพงศ์ บุญแสน , exธิดารัตน์ สู่พิภักดิ์, exปฐมา แทนนาค, exบุญพา ปานภักดี, exภาวิณี จำปาคำ, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะความนุ่มของเนื้อและไขมันแทรกในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย