โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์)

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exPinyaporn Wongluang, exYusuf Chisti, "Optimal hydrodynamic design of tubular photobioreactors", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 88, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2012, หน้า 55-61
Publish Year International Conference 2
2018 exShahrukh Shoaib, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exNamurata Sathirachinda Palsson, "Influence of Soil Conditions on Corrosion Behavior of Buried Coated and Uncoated Carbon Steels", 2018 IEEE International Conference on Innovative Research and Development (ICIRD), 11 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย
2013 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMiss Salilthip Peuleang, exMiss Pantisa Limlamtong, exMiss Boosaree Titapiwatanakun, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from High Free Fatty Acid Vegetable Oil via One Step Process", The 4th Regional AFOB Symposium 2013, 17 - 19 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)