การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ

Publish Year International Journal 2
2015 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Multistage Solvent Extraction for High Yield Oil and Phorbol Esters Removal from Thai Toxic Jatropha curcas Meal", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2015, หน้า 299-310
2012 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, "Determination of toxic phorbol esters in biofertilizer produced with Jatropha curcas seed cake", Science Asia, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2012, หน้า 223-225
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรยากร นกแก้ว, inนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the possibility in applying jatropha curcas seedcake as fertilizer in chinese kale", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010), 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรยากร นกแก้ว, "Phorbol esters residue analysis in case of appliyin jatropha curcas seedcake as fertilizer for sweet potato", The Sixth Thailand Materials Science and TEchnology Conference, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย