ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล prunus โครงการย่อยที่ 2.2 ต้นตอพี้ชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา