ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)