การพัฒนาระบบแคตาไลติคส์คอนเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมไอเสียจากเครื่องยนต์ DDF: การศึกษาโดยการทดลอง

Publish Year International Journal 1
2013 exChantarasuwan, W., inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A computational fluid dynamics study on improving raw fuel injection distributions in front of diesel oxidation catalysts", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 635-645
Publish Year International Conference 1
2011 exอนิรุทธ์ น้อยเพ็ง, exณภูมี ไวทยะพัฒน์, inดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exธรรมรัตน์ ธรรมเดชศักดิ์, exกฤษฎา วรรณทอง, "Experimental Investigation of Applying Raw Fuel Injection Technique for Reducing Methane in Aftertreatment of Diesel Dual Fuel Engines Operating under Medium Load Conditions", 2011 JSAE/SAE International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting, 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2011 exธเนศ ลิ้มภูริมงคล, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองและออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการลดมลพิษในเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาของเครื่องยนต์ดีเซลแบบเชื้อเพลิงร่วม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 ตุลาคม 2011
2011 exณภูมี ไวทยะพัธน์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การลดปริมาณก๊าซมีเทนของเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมในช่วงภาระการทำงานต่ำโดยใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับแคตตาไลติคคอนเวอร์เตอร์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Validation of a 3D Model for Predicting Pressure Drop of a Clean Diesel Particulate Filter", The 23rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (MENETT 23), 5 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย