การศึกษาผลกระทบของการใช้น้ำมัน E85 ต่อประสิทธิภาพ มลพิษไอเสีย และลักษณะเฉพาะของเครื่องยนต์ด้วยแบบจำลองเครื่องยนต์ชนิด Single-Zone