ต้นแบบระบบ Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) ของผลิตภัณฑ์ปูเค็ม (Neoepisesarme mederi, H. Milne Edwards 1853 )

Publish Year National Journal 1
2008 exNowwapan Noojuy, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quality index method (QIM) and its related indexes for Meder's mangrove crab (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) stored in ice", KMITL Science Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 52-54
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNowwapan Noojuy, "การกำหนดขอบเขตและการเฝ้าระวังจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตปูเค็ม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) ของไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท36),The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT36), Bangkok, Thailand, 26-28 October 2010, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย