ความอ่อนแอต่อเกลือของจุลินทรีย์กลุ่ม halotrophic bacteria จากผลิตภัณฑ์ปูเค็ม ( Neoepisesarme mederi, H. Milne Edwards 1853)