ผลกระทบของการติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ต่อกรอบการทำงานด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลิตภาพการผลิตของประเทศไทย