การศึกษาปัจจัยที่กำหนดพื้นฐานทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมทางด้านธุรกิจของสังคมไทย ภายใต้ยุคการติดต่อสื่อสารโลกาภิวัฒน์ จากมุมมองของศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาพุทธ