การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในเส้นก๋ยวเต๋ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร