แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง