ศึกษาและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา