ศึกษาผลกระทบของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "Modeling effect of chemical fertilizer applications on methane emission from rice fields ", Global Conference on Global Warming 2008, 6 - 10 กรกฎาคม 2008, สาธารณรัฐตุรกี